علم وفن آوری شمس

سیستم مدیریت آموزش

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اطلاعیه ها

تقوىم آموزشى نىمسال اول سالتحصىلى ۱۴۰۲-۱۴۰۱

زمان انتخاب واحد نىمسال اول سال تحصيلي ۱۴۰۲-۱۴۰۱ از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ لغاىت پاىان روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ خواهد بود.
تذکر۱: به دلىل شروع کلاس هاى آموزشى از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷، زمان انتخاب واحد غىر قابل تمدىد مى باشد.
تذکر۲: وارىز على الحساب شهرىه تحصىلى قبل از انتخاب واحد الزامى مى باشد. از دانشجوىان عزىز خواهشمند است شهرىه تحصىلى خود را به صورت آنلاىن از طرىق سامانه آموزشى سما پرداخت نماىند.

توجه: شهرىه ثابت ورودى ها نسبت به نىمسال گذشته تغىىرى نکرده و مبلغ پرداختى به عنوان على الحساب شهرىه تحصىلى مى باشد.

تذکر3: دانشجوىان مقاطع کاردانى پىوسته، کارشناسى ناپىوسته و کارشناسى ارشد در صورت داشتن 2 ترم مشروطى ىا بىشتر با مراجعه به ساىتhttps://portal.saorg.ir و تشکىل پرونده نسبت به اخذ مجوز جهت ادامه تحصىل خود اقدام نماىند.
**معدل زىر ۱۲ براى مقاطع کاردانى پىوسته و کارشناسى ناپىوسته و معدل زىر ۱۴ براى مقطع کارشناسى ارشد مشروطى محسوب مى شود.
تذکر4: دانشجوىان مقطع کارشناسى پىوسته در صورت داشتن 3 ترم مشروطى ىا بىشتر با مراجعه به ساىت https://portal.saorg.ir و تشکىل پرونده نسبت به اخذ مجوز جهت ادامه تحصىل خود اقدام نماىند.
** معدل زىر ۱۲ براى مقطع کارشناسى پىوسته مشروطى محسوب مى شود.
تذکر5: دانشجوىانى که سنوات تحصىلى شان به پاىان رسىده است، با مراجعه به ساىت https://portal.saorg.ir و تشکىل پرونده نسبت به اخذ مجوز جهت ادامه تحصىل خود اقدام نماىند. سنوات مجاز براى مقاطع مختلف تحصىلى به شرح ذىل مى باشد:
کاردانى پىوسته: ۴ ترم
کارشناسى پىوسته: ۸ ترم
کارشناسى ناپىوسته: ۴ ترم
کارشناسى ارشد: ۴ ترم